Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2017-06-20
Avslutad - utlysning av HMT 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Beslut om fördelning fattas under hösten.2017-06-13
Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2018

Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Lilla barnets fond leds av en styrelse som ansvarar för all verksamhet och de viktigaste uppgifterna är att samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag och vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd och den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

För ansökan om forskningsstöd till 2018 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. En digital ansökan underlättar både ansökningsförfarandet och bedömning av inkomna ansökningar.

Ansökningsperioden startar den 15 juni 2017 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 28 augusti 2017 kl. 16.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se.

Tekniska frågor kan skickas till lena.olsen@sll.se, tel 517 793 56.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.2017-06-09
Beslut om tilldelning

Forskningsrådet fattade den 8 juni beslut om tilldelning av stöd till Forskar ST 2018, kliniska postdoktorer 2018, kliniska forskare 2018 och högre kliniska forskare 2018.

Mail är skickat till alla sökande med besked om beslut.2017-04-25
Utlysning Trafik och Region 2018

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms läns landsting, SLL, samverkar kring utbildning, forskning och innovation inom landstingets kärnområden. Landstinget vill bidra till att forskning som stärker landstingets verksamheter bedrivs vid KTH.

Aktuell utlysning, Trafik och Region 2018, omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Utlysningen av medel från SLL uppgår preliminärt till 3 miljoner kronor för perioden 2018-2019. Varje enskilt projekt kan beviljas medel med max 1 miljon kronor per år, för maximalt två år, med start 2018. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018. Det enskilda projektet ska medfinansieras med lika mycket medel från KTH som ansökan till SLL uppgår till. Medfinansieringen, godkänd av prefekt, kan vara in kind.

Ansökningsperioden startar den 25 april 2017 och sista ansökningsdag är den 14 september 2017 kl. 18.00.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys: 08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se

Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting
Jonas Edholm, Handläggare: 073-087 44 82, jonas.edholm@sll.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@sll.se2017-04-21
Utlysning av förstudiemedel 2018 inom landstingssamarbetet SU-SLL

Som en vidareutveckling av samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet utlyses nu medel för kortare förstudier under 2018 (3-6 månader, 50.000 kr - 400.000 kr).

Syftet är att stödja utforskande av samarbetsmöjligheter, initiativ till gemensamma forskningssamarbeten och utveckling av forskningsansökningar.

Förstudiernas ämnen ska ha hög relevans för landstingets verksamheter och vetenskaplig förankring som potentiellt kan utmynna i gemensamma forskningsansökningar.

Ansökningsperioden startar den 24 april 2017 och sista ansökningsdag är den 5 oktober 2017 kl. 18.00.

Besked om tilldelning beräknas komma i början av december 2017.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2018.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Koordinator vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen:
Charlotte Rossland; 073-707 88 59, charlotte.rossland@su.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se2017-03-04
Avslutad - utlysning av NSV 2018 - Nätverkssjukvården i SLL

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.2017-03-21
Avslutad - utlysning av ALF Pedagogik projektmedel 2018
Avslutad - utlysning av KIs pedagogiska medel 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.2017-02-21
Avslutad - utlysning av ALF Medicin projektmedel 2018

Ansökningsperioden är slut och beredningen pågår.

Preliminärt beslut meddelas alla sökande i september.   Aktuella utlysningar:

- SU-SLL 2018
- Trafik och Region 2018
- Lilla barnets fond 2018


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@sll.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG, NSV och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.el.eriksson@sll.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


KIs pedagogiska projektmedel:
Philip Malmgren
philip.malmgren@ki.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Natalia Kotova
kotova@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktpersoner på KTH resp SLL för Trafik och Region:
Johan Schuber
jschuber@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Jonas Edholm
tel: 073-087 44 82
jonas.edholm@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in