Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2016-10-04
Genusvetenskaplig forskning med inriktning på jämställd hälsa och vård 2017-2018 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Beslut fattas den 11 november.2016-09-23
INNOVATIONSFONDEN 2017 - Stockholms läns landsting utlyser medel för 2017

Innovationsfonden inrättades 2014 och uppgår till 10 miljoner kronor per år.

Syftet med innovationsfonden är att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, tjänster, metoder och idéer. Fonden ska bidra till utvecklings- och förnyelsearbete och stärkt innovationsförmåga i hela verksamheten genom att underlätta finansieringen av mindre innovationsprojekt. Patientnyttan är vägledande för landstingets medfinansiering i innovationsutveckling och har en stor vikt i innovationsfonden. Likaså är det ett syfte att få en bredd av ansökningar.

Alla som arbetar inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka, oavsett yrkeskategori och befattning.

Läs mer på sllinnovation.se/innovationsfonden eller på LSFs intranät under SLL Forskning och innovation där utlysningstexten också finns.

» Läs mer på SLL Innovations webbplats.

» Läs mer i utlysningen.

Ansökningsperioden börjar den 26 september 2016 och sista ansökningsdag är den 21 oktober 2016 kl.18.00.

För att ansöka: gå in på länken Innovationsfonden 2017 högst upp till höger under rubriken Aktuella utlysningar.

För frågor kontakta:
Annette Alkebo
Projektledare Innovationsfonden
SLL Forskning och innovation
Direkt: 08-123 585 58
Mobil: 072-569 41 15
E-post: annette.alkebo@sll.se2016-09-19
Preliminärt besked - beslut om fördelningen av ALF Medicin projektmedel 2017, ALF Pedagogiska projektmedel 2017 och PPG projektmedel 2017

Alla sökande kommer efter den 22 september, då Ledningsgruppen KI/SLL sammanträder, få ett preliminärt besked om fördelningen för att på så sätt kunna påbörja planeringsarbetet inför 2017. Mail kommer att sändas senast den 28 september från ansökningswebben och avsändaren är info.fouu@karolinska.se. I mailet får sökande info om hur beslutet kommer att bli.

Det slutliga beslutet fattas av landstingets arbetsutskott den 22 november och därefter skickas ett mail från ansökningswebben för att konfirmera det preliminära beskedet.2016-08-31
SU-SLL 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Beslut fattas den 8 november.2016-03-22
ALF Pedagogik projektmedel 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september. Slutligt beslut fattas den 22 november.2016-02-19
PPG projektmedel 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september. Slutligt beslut fattas den 22 november.2016-02-19
ALF Medicin 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september. Slutligt beslut fattas den 22 november.2015-10-29
Nya uppgifter om dispositionstid – 18 månader vid redan ingångna projektavtal

SLL har lämnat information om att det finns möjlighet att ha kvar 18 månaders dispositionstid för ALF-projekt som beviljats medel vid tidigare omgångar (före 2015).

Detta berör dig som har ett avtal med 18 månaders dispositionstid för ALF Medicin 2013 (ansökningsår 2012) och/eller ALF Medicin 2014 (ansökningsår 2013) och för de år som medlen beviljats.

Det innebär att du som beviljats medel avseende ALF Medicin 2013 och tilldelades ett treårsanslag har kvar 18 månaders dispositionstid även för det tredje året som är 2015. Dispositionstiden sträcker sig här fram till och med 30 juni 2016.

Du som beviljats medel avseende ALF Medicin 2014 och har tilldelats två- eller treårsanslag har kvar 18 månaders dispositionstid även för dessa. Det innebär att dispositionstiden sträcker sig fram till och med 30 juni 2016 respektive 30 juni 2017.

Motsvarande förutsättningar gäller även för ALF Pedagogik och PPG (Psykiatri, primärvård och geriatrik).

Dispositionstid och redovisning för medel beviljade 2015 (ansökningsår 2014)
För ALF Medicin 2015, ALF Pedagogik 2015 och PPG 2015 (ansökningsår 2014) gäller som tidigare meddelats kalenderåret (12 månader) som dispositionstid. Det framgår också av ditt avtal. Bakgrunden till att dispositionstiden ändrats från tidigare 18 månader är reglerna i det nya nationella ALF-avtalet om att medlen måste användas under kalenderåret (januari - december) för vilket de tilldelats samt att under kalenderåret ej förbrukade medel ska återbetalas.

Redovisning
Vi vill också påminna om att sista dag för fakturering av de utgifter som ska belasta budgetåret 2015 är 28 december 2015.

Redovisningen sker i systemet på » Fakturaunderlag

Har du frågor om detta inför årets bokslut kontakta gärna din controller på divisionen.   Aktuella utlysningar:

- Innovationsfonden 2017


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@karolinska.se


Kristin Blidberg
tel: 072-598 12 65
kristin.blidberg@karolinska.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.e.eriksson@karolinska.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 070-493 60 91
joslin@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson på KTH resp SLL för Trafik:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 08-790 60 32
joslin@kth.se

Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se

Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson för Innovationsfonden:
Annette Alkebo
tel: 072-569 41 15
annette.alkebo@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in