Anslag forskning, utveckling och utbildning
    /Driftmiljö
Startsida
 
 
Startsida
Utlysningar/anvisn.
Ansök här
Min ansökan
Beviljade anslag
Populärvet. beskr.
Statistik
Fakturering
Beredning
Granskningsgrupper
Acknowledgement
Nyheter:


2016-05-31
Lilla barnets fonds utlysning av forskningsanslag 2017

Lilla barnets fond är en ideell förening som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet.

Lilla barnets fond leds av en styrelse som ansvarar för all verksamhet och de viktigaste uppgifterna är att samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag och vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd och den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

För ansökan om forskningsstöd till 2017 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. En digital ansökan underlättar både ansökningsförfarandet och bedömning av inkomna ansökningar.

Ansökningsperioden startar den 2 juni 2016 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 17 augusti 2016 kl. 16.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se.

Tekniska frågor kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, tel 517 793 56.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.2016-05-19
Ny utlysning Trafik 2017

Stockholms läns landsting öppnar den 20 maj en helt ny utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regionplanering i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Utlysningen uppgår preliminärt till 4 miljoner kronor för perioden 2017-2018. Varje projekt ska medfinansieras med lika mycket medel från KTH, men kan vara in kind.

Projektledaren (den som söker medel) ska vara disputerad och anställd vid KTH eller landstinget.

Ansökningsperioden startar den 20 maj 2016 och sista ansökningsdag är den 9 augusti 2016 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel fattas den 11 oktober 2016.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2017.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Strategisk utveckling, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting:
Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys: 08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

Strategisk Partnerledare, KTH Näringslivssamverkan:
Josefina Lindqvist Hoffmann: 08-790 60 32, joslin@kth.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Birgitta Strinnlund: 08-517 702 07, birgitta.strinnlund@karolinska.se2016-05-18
Ny utlysning SU-SLL 2017

Stockholms läns landsting öppnar den 20 maj en helt ny utlysning av medel för forskning inom hälso- och sjukvård, trafikplanering, kultur samt regionplanering i samarbete med Stockholms universitet.

Landstinget vill bidra till att forskning som berör landstingets verksamheter bedrivs vid Stockholms universitet och satsar därför preliminärt 15 miljoner kronor för år 2017 och reserverar även medel för 2018-2019. Varje projekt ska medfinansieras med lika mycket medel från Stockholms universitet, men kan vara in kind.

Projektledaren (den som söker medel) ska vara disputerad och anställd vid Stockholms universitet och en kontaktperson med förankring i landstinget ska knytas till varje enskilt projekt. Anställda vid landstingsfinansierade verksamheter kan även vara medsökande och få ta del av medlen.

Koordinator för utlysningen är Charlotte Rossland vid Stockholms universitet och Elisabet Blaus Rendahl vid Stockholms läns landsting.

Ansökningsperioden startar den 20 maj 2016 och sista ansökningsdag är den 19 augusti 2016 kl. 18.00.

Beslut om fördelning av medel fattas den 8 november 2016.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2017.

» Läs mer i utlysningen.

Välkommen med din ansökan.

För information om och frågor kring utlysningen
Koordinator vid Stockholms universitet, Samverkansavdelningen:
Charlotte Rossland; 073-707 88 59, charlotte.rossland@su.se

Koordinator vid Stockholms läns landsting:
Elisabet Blaus Rendahl, 070-737 35 49, elisabet.blaus-rendahl@sll.se

För frågor kring webbansökan
FoU-ledningens kansli, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting
Lena Olsén: 08-517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Birgitta Strinnlund: 08-517 702 07, birgitta.strinnlund@karolinska.se2016-03-16
Hälsa, Medicin och Teknik 2017 - utlysning av medel

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Stockholms läns landsting (SLL) utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

Utlysningen uppgår till 8,5 miljoner kronor för 2017 och totalt 15,5 miljoner kronor är reserverade för perioden 2017-2019. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre. Utlysningen omfattar både medel för helt nya projekt och för fortsättningsprojekt. För att kunna söka medel för en fortsättning ska medel ha beviljats för 2016 men inte för 2017.

I varje ansökan ska två ledare identifieras - ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid KTH (professor eller docent) och den andra vid SLL-finansierad verksamhet (disputerad och kliniskt verksam).

Ansökningsperioden för HMT 2017 startar den 11 april 2016 och sista ansökningsdag är den 7 juni kl. 18.00.

Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas under hösten och beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2017. För år två och tre gäller att projektet rekommenderas anslag.

» Läs mer i utlysningen och anvisningarna.

Välkommen med din ansökan.

Kontaktperson för KTH:
Josefina Lindqvist Hoffman, 070-493 60 91, joslin@kth.se

Kontaktpersoner för SLL:
Lena Olsén, 517 793 56, lena.olsen@karolinska.se
Birgitta Strinnlund, 517 702 07, birgitta.strinnlund@karolinska.se2016-03-22
Högre kliniska forskare 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår.

Beslut fattas av Forskningsrådet den 9 juni.2016-03-22
Forskar ST 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår.

Beslut fattas av Forskningsrådet den 9 juni.2016-03-22
Kliniska postdoktorer och kliniska forskare 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår.

Beslut fattas av Forskningsrådet den 9 juni.2016-03-22
ALF Pedagogik projektmedel 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september.2016-03-22
Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår.2016-02-19
PPG projektmedel 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september.2016-02-19
ALF Medicin 2017 - ansökningstiden är slut

Beredningsarbetet pågår. Preliminärt besked till alla sökande i slutet av september.2015-10-29
Nya uppgifter om dispositionstid – 18 månader vid redan ingångna projektavtal

SLL har lämnat information om att det finns möjlighet att ha kvar 18 månaders dispositionstid för ALF-projekt som beviljats medel vid tidigare omgångar (före 2015).

Detta berör dig som har ett avtal med 18 månaders dispositionstid för ALF Medicin 2013 (ansökningsår 2012) och/eller ALF Medicin 2014 (ansökningsår 2013) och för de år som medlen beviljats.

Det innebär att du som beviljats medel avseende ALF Medicin 2013 och tilldelades ett treårsanslag har kvar 18 månaders dispositionstid även för det tredje året som är 2015. Dispositionstiden sträcker sig här fram till och med 30 juni 2016.

Du som beviljats medel avseende ALF Medicin 2014 och har tilldelats två- eller treårsanslag har kvar 18 månaders dispositionstid även för dessa. Det innebär att dispositionstiden sträcker sig fram till och med 30 juni 2016 respektive 30 juni 2017.

Motsvarande förutsättningar gäller även för ALF Pedagogik och PPG (Psykiatri, primärvård och geriatrik).

Dispositionstid och redovisning för medel beviljade 2015 (ansökningsår 2014)
För ALF Medicin 2015, ALF Pedagogik 2015 och PPG 2015 (ansökningsår 2014) gäller som tidigare meddelats kalenderåret (12 månader) som dispositionstid. Det framgår också av ditt avtal. Bakgrunden till att dispositionstiden ändrats från tidigare 18 månader är reglerna i det nya nationella ALF-avtalet om att medlen måste användas under kalenderåret (januari - december) för vilket de tilldelats samt att under kalenderåret ej förbrukade medel ska återbetalas.

Redovisning
Vi vill också påminna om att sista dag för fakturering av de utgifter som ska belasta budgetåret 2015 är 28 december 2015.

Redovisningen sker i systemet på » Fakturaunderlag

Har du frågor om detta inför årets bokslut kontakta gärna din controller på divisionen.   Aktuella utlysningar:

- HMT-projekt 2017
- SU-SLL 2017
- Trafik 2017
- Lilla barnets fond 2017


Kontaktpersoner:

ALF Medicin, PPG och HMT:
Lena Olsén
tel: 517 793 56
lena.olsen@karolinska.se


Birgitta Strinnlund
tel: 517 702 07
birgitta.strinnlund@karolinska.se


Cristina Wick
tel: 517 790 17
cristina.wick@karolinska.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Medicin, PPG och HMT:
Gunilla Eriksson
tel: 070-484 62 74
gunilla.e.eriksson@karolinska.se


ALF pedagogik:
Susanne Kalén
tel: 123 146 29
susanne.b.kalen@sll.se


Fakturaunderlag/fakturering för ALF Pedagogik:
Magnus Hammarberg
tel: 737 48 89
magnus.hammarberg@sll.se


Kontaktperson på KTH för HMT:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 070-493 60 91
joslin@kth.se


Kontaktperson på SU resp SLL för SU-SLL:
Charlotte Rossland
tel: 073-707 88 59
charlotte.rossland@su.se
Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.se


Kontaktperson på KTH resp SLL för Trafik:
Josefina Lindqvist Hoffmann
tel: 08-790 60 32
joslin@kth.se
Gabriella Nilsson
tel: 08-686 16 34
gabriella.nilsson@sll.se
Elisabet Blaus Rendahl
tel: 070-737 35 49
elisabet.blaus-rendahl@sll.seModulen för granskare:
  » Logga in

ESKIL:
System för kliniska prövningar.
  » Logga in