Ansökan nr 20160891     


Anslagsform SU-SLL: Hälsa, trafik, kultur o regionplanering, ny ansökan
Huvudsökande Ulmanen, Petra, Lektor

Telefon: 08-163242
E-post: petra.ulmanen@socarb.su.se
Projekttitel Samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka äldre: hur uppfattar deras vuxna barn att vården och omsorgen fungerar och vad blir konsekvenserna för dem när samordningen brister?
Populärvetenskaplig beskrivning
Från ansökan (Slutrapport ej registrerad)
Samordningsproblemen i vårdkedjan för de mest sjuka äldre resulterar i missförstånd, uteblivna eller felaktiga insatser och svårigheter att följa de ofta snabbt skiftande behoven. Deras anhöriga tvingas att kompensera för bristerna genom att ge omsorgsinsatser och agera vård- och omsorgsadministratörer. Detta är väldokumenterat, men kunskap saknas om hur anhöriga påverkas.

För att belysa samordningsproblem i vårdkedjan för de mest sjuka äldre ur deras barns perspektiv ska 20 medelålders döttrar och söner intervjuas. Hur uppfattar de att vården och omsorgen fungerar och vilka förändringar önskar de? Hur påverkas deras livssituation, särskilt vad gäller arbetet? Varför påverkas döttrars välbefinnande och arbete mer än söners?

De mest sjuka äldre är en växande grupp som tar en stor del av vårdens resurser i anspråk. Studien har relevans för landstingets mål att förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården genom att synliggöra problem i vårdkedjan och ge förslag på hur den kan bli mer sammanhållen. Enligt tidigare studier har anhöriga till de mest sjuka äldre negativa erfarenheter av hur vården och omsorgen fungerar som helhet. Studien kan därmed bidra till att vården blir mer effektiv och att medborgarnas förtroende för vården ökar. Genom anhörigomsorgens stora omfattning är anhöriga en viktig samarbetspartner för vården. Studien har också relevans för landstingets mål om jämställdhet: att medborgarna ska behandlas och bemötas likvärdigt oberoende av kön.